Gebruiksvoorwaarden

De informatie op de Internationale PET portal en weblog is auteursrechtelijk beschermd. De infromatie mag echter zonder toestemming van de rechthebbende worden gebruikt en verspreid, met uitzondering van gebruik voor commerciële doeleinden, zolang de auteur en de bron duidelijk zijn vermeld. Als u ons materiaal gebruikt, stellen wij het bijzonder op prijs daarvan te worden geïnformeerd.

Informatie wordt niet alleen aangeleverd door de redactie, maar ook door gebruikers. Door informatie op deze site te publiceren, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze site.

Door gebruikers aangeboden materiaal moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Informatie over anderen dan de gebruiker in  commentaren en uploads mogen alleen worden gepubliceerd met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, of wanneer dit door dit met betrekking tot de activiteit van deze persoon of naar de aard van de informatie, wettelijk is toegestaan.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de onrechtmatige publicatie van persoonsgegevens van derden, ongeacht de juistheid van die informatie. Deze verantwoordelijkheid is groter wanneer het onrechtmatige publicatie van gevoelige persoonsgegevens (dat wil zeggen, betrekking hebbend op de religie van de betrokkene, diens ethnische achtergrond, politieke overtuiging of politieke partijlidmaatschap, religieuze of ideologische overtuiging, lidmaatschap van een belangenvertegenwoordigende partij, gezondheidstoestand, aandoening, sexuele geaardheid of gedrag, of gegevens omtrent crimineel gedrag) betreft. De gebruiker van dergelijke informatie is verantwoordelijk als verwerker van persoonsgegevens.

De publicatie van persoonsgegevens van anderen is in het bijzonder gerechtvaardigd wanneer:

  • deze persoon voorafgaande toestemming heeft verleend over de publicatie van op hem of haar betrekking hebbende gegevens betreft (in geval van gevoelige gegevens: schriftelijk), of

  • het persoonsgegevens van een ambtenaar handelend als ambtenaar betreft, of

  • het persoonsgegevens van een publieke figuur met betrekking tot diens publieke optreden betreft, of

  • het eerder door een individu zelf gepublideerde gegevens betreft, inclusief daaruit te trekken conclusies.


De gebruiker mag de goede naam of reputatie van anderen niet beschadigen, zelfs niet wanneer de publicatie in overstemming met bovenstaande regels is. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar uitingen op deze site, ongeacht het waarheidsgehalte van deze uitingen. De gebruiker onthoudt zich van het publiceren van haatdragende of kwetsende uitingen.

De gebruiker mag geen bijdragen plaatsen waarvan hij/zij de auteursrechten niet heeft. De gebruiker mag geen bijdragen plaatsen die misbruik van de persoonsgegevens van derden  mogelijk maken. Wij behouden ins het recht voor dergelijk materiaal van de site te verwijderen, maar de gebruiker blijft verantwoordelijk voor de schade die als gevolg van zijn/haar handelen is ontstaan.
 
De redactie beoordeelt bijdragen voor publicatie. Door gebruikers aangeleverd materiaal wordt dus niet automatisch geplaatst, dit gebeurt slechts na goedkeruing door de redactie. De redactie kan bijdragen die niet stroken met de regels van deze gebruiksvoorwaarden weigeren. Ook kan de redactie op een later moment bijdragen verwijderen wanneer inbreuken op rechten van derden optreden. De redactie kan van de gebruiker eisen de inbreuken te staken en de gebruiker bij herhaaldelijk plegen van inbreuken op rechten van derden weren van de website.

We verzoeken u vriendelijk om u aan de bovenstaande regels te houden zodat inbreuken op rechten van derden niet voorkomen.


© International PET Portal, 2010 | Colofon | Gebruiksvoorwaarden | Privacy Policy