Privacy Policy

Het Eötvös Károly Policy Institute als verantwoordelijke voor de International PET Portal en Weblog informeert de gebruikers van deze site middels deze privacy policy over de verwerking van persoonsgegevens op deze site, de organisatorische en technsiche beveilingingsvoorzieningen en de rechtsbescherming voor de gebruikers.

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is het Eötvös Károly Policy Institute, gevestigd: 1113 Budapest, Ulászló u. 43., Hungarije, e-mail: info@ekint.org, telefoon: +36 1 212-4800.

2.Welke informatie verzamelt en verwerkt de website

a) De verantwoordelijke verwerkt geen persoonsgegevens van bezoekers van de website buiten de automatisch gegenereerde informatie die noodzakelijk is voor de technsiche werking van de website. Wanneer de website wordt bezocht worden de starttijd en eindtijd van het bezoek, en – afhankelijk van de instellingen van de computer van de gebruiker –, gegevens betreffende de gebruikte webbrowser, besturingssysteem en het IP adres van de bezoeker automatisch vastgelegd. Het systeem geneert automatsich statistieken op basis van deze gegevens. De site plaatst kleine tekstbestanden (cookies) op de computer van de gebruiker om de gebruikersinstellingen tijdens het bezoek vast te kunnen leggen. Een deel van deze cookies wordt gewist wanneer de gebruiker zjin browserscherm sluit, een ander deel wordt twee uur na aanmaak verwijderd. De gebruiker kan de cookies ook handmatig verwijderen.

b) Bepaalde functionaliteiten van de website vereisen aanmelding van de gebruiker. Voor aanmelding zijn nodig: een gebruikersnaam, emailadres en een 'schermnaam'. De website koppelt de gegevens van aangemelde en ingelogde gegevens aan de bijdragen die deze gebruikers op de site leveren. Voor meer infromatie, zie de Terms of Use.

3. Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens

a) Zoals bepaald in Wet No. CVIII of 2001 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel (Hongarije), is de verantwoordelijke bevoegd persoonsgegevens die technisch noodzakelijk zijn voor de verlening van de voorziening. Nadere rechtsgronden voor het vastleggen van gegevens zijn bepalingen uit Sectie 159/A van Wet No. C of 2003 (Hongarije) op grond waarvan de aanbieder verplicht is deze gegevens gedurende één jaar te bewaren.

b) Gegevens noodzakelijk voor de gebruikersregistratie en het labelen van bijdragen van de gebruikers worden verwerkt op basis van vrijwillige, uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemmin van de gebruiker.

4. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

a) De vastlegging van de datum van het bezoek van de website, het IP adres en informatie over browser en besturingsysteem van de gebruiker zijn inherent aan het functioneren van de website, zijn technisch noodzakelijk en worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden en het beschikbaar houden van het systeem.

b) De verwerking van andere persoonsgevens hangen samen met bepaald gebruik van de website.

De evrantwoordelijke verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doelen dan hier aangegeven.

5. Duur van de verwerking

a) Vastgelegde loggegevens worden één jaar bewaard.

b) De verantwoordelijke bewaart gegevens van de geregistreerde gebruikers todat deze verzoeken om verwijdering van de gegevens..

6. Inzage in de persoonsgegeven,  bewerkers
Bewerkers aangesteld door de verantwoordelijke kunnen om technsiche redenen toegang hebben tot door de gebruikers aangeleverde persoonsgegevens. De enige bewerker aangesteld door de verantwoordelijke is  Gábor Gulyás, gulyas@pet-portal.eu

De verantwoordelijke verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van wettelijk verplichte doorgave van gegevens aan opspringsinstanties. Voorafgaand aan verstrekking van gegevens aan bevoegde instanties zal de verantwoordelijke de rechtsgrond voor verstrekking van persoonsgegevens onderzoeken.

In het geval de verantwoordelijke de verantwoordelijkheid met betrekking tot de aanbieding van de diensten van de website, geheel of gedeeltelijk, aan een derde overdraagt, is het wettelijk bevoegd de gegevens zonder teostemming van de betrokkenen over te dragen.


7. Rechtsbescherming en verwijdering van gegevens

Iedere bezoeker heeft het recht inzage te verzoeken over de verwerking van zijn/haarpersoonsgevens in de website. Op verzoek zal de verantwoordelijke de betrokkene informeren over de persoonsgegevens die worden verwerkt door de verantwoordelijke, het doel van deze verwerking, de rechtsgrond, de duur, de naam, vestiging en activiteiten van de technisch verantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens alsmede de ontvangers of toekomstige ontvangers van persoonsgegevens en het doel van de verstrekking. Informatie kan via telefoon of via het postadres van de verantwoordelijke, of via  info@ekint.org worden verkregen. De verantwoordelijke zal de betrokkene schriftelijk antwoorden op een schriftelijk informatieverzoek wanneer dit een informatieverzoek betreffende de betrokkene betreft. Een dergelijk verzoek kan slechts middels reguliere post en ondertekend door de betrokkene zelf worden worden ingediend.

De gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en kan correctie of verwijdering van de gegevens verzoeken middels email aan  de verantwoordelijke, of middels email aan de verwerker gulyas@pet-portal.eu 
De gebruiker kan zelf, na inloggen zijn/haar gegevens wijzigen. Wij kunnen dat niet op basis van een telefonisch verzoek. Gebruikers kunnen hun gegevens zelf verwijderen middels de website. Verwijderde gegevens worden niet langer door de verwerker bewaard en wij kunnen derhalve geen informatieverzoeken omtrent dergelijk date meer verwerken. Wij wijzen de gebruiker er echter op dat gegevens uit de backup bestanden tot een jaar na verwijdering gevorderd kunnen worden door bevoegde instanties.

Verloren of vergeten wachtwoorden kunnen worden aangepast of nieuwe wachtwoorden kunnen worden aangevraagd middels de wensite. Wij kunnen niet handmatig nieuwe wachtwoorden generern en kunnen geen informatie over wachtwoorden verstrekken.

8. Rechtsbescherming
 
Als u van mening bent dat Eötvös Károly Policy Institute uw rechten heeft geschonden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op. Wij wijzen u er op dat u uw rechten kunt uitoefenen voor de civiele rechtbank, of via deParliamentary Commissioner for Data Protection and Freedom of Information. Nadere informatie over deze mogelijkheden, alsmede over de plichten van de verwerker vindt u in Act No. LXIII of 1992 on the protection of personal data and public access to data of public interest (Hungary).

9. Voorbehoud
 
De verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Dat kan het geval zijn wanneer het dienstenaanbod wordt uitgebreid, of wanneer adresgegevens van de verantwoordelijke wijzigen, danwel de locatie van de webserver wijzigt, of wanneer het recht dit voorschrijft. Wijzigingen in de verwerking van persoonsgegeven zullen geen gevolgen hebben voor andere verwerkingsdoelen.  De verantwoordelijke zal wijzigingen in de privacy policy 15 dagen voor inwerkingtreding op de website  communiceren.

© International PET Portal, 2010 | Colofon | Gebruiksvoorwaarden | Privacy Policy